ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก

laughing ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก นะครับ ระบบงานต่างๆ ท่านสามารถเลือกจากเมนูทางด้านซ้ายได้เลยครับ เราได้จัดทำไว้ให้ครบการทำงานแล้วครับ หรือ ถ้าท่านต้องการส่งข่าวสารบทความ ท่านสามารถส่งมาได้โดยสมัครเข้าเป็นสมาชิกเวบไซต์ แล้วเราจะเปิดระบบให้ท่านส่งข้อมูลมาประชาสัมพันธ์ได้ smile

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปลาปาก (พชอ.) นำโดยนายปรีชาพงศ์ ทองมี นายอำเภอปลาปาก พร้อมด้วยคณะกรรมการ อนุกรรมการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปลาปาก จำนวน 80 คน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามประเด็นของคณะกรรมการ พชอ. ซึ่งมีการกำหนดประเด็นนการแก้ไขปัญหา จำนวน  5  ประเด็น ได้แก่ 
1.ปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
2. ปัญหาความยากจน
3. ปัญหาโรคไม่ติดต่อ
4. ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม
5. ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร
ที่ประชุมได้ระดมสอง กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาในแต่ละประเด็น มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และ นำเสนอยุทธศาตร์ ให้แก่คณะกรรมการ พร้อมด้วยผู้แทนจากจังหวัดที่มามอบนโยบาย ได้แก่ นางพรรณทิพา มีธรรม นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข มีการวิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะ จนเสร็จสิ้นการประชุม และประธานได้มอบทีมเลขานุการดำเนินการต่อไป

0
0
0
s2sdefault