วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปลาปาก (พชอ.) นำโดยนายปรีชาพงศ์ ทองมี นายอำเภอปลาปาก พร้อมด้วยคณะกรรมการ อนุกรรมการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปลาปาก จำนวน 80 คน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามประเด็นของคณะกรรมการ พชอ. ซึ่งมีการกำหนดประเด็นนการแก้ไขปัญหา จำนวน  5  ประเด็น ได้แก่ 
1.ปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
2. ปัญหาความยากจน
3. ปัญหาโรคไม่ติดต่อ
4. ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม
5. ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร
ที่ประชุมได้ระดมสอง กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาในแต่ละประเด็น มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และ นำเสนอยุทธศาตร์ ให้แก่คณะกรรมการ พร้อมด้วยผู้แทนจากจังหวัดที่มามอบนโยบาย ได้แก่ นางพรรณทิพา มีธรรม นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข มีการวิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะ จนเสร็จสิ้นการประชุม และประธานได้มอบทีมเลขานุการดำเนินการต่อไป

0
0
0
s2sdefault
   

Login Form  

   

คลังเนื้อหา  

   

แท็กยอดนิยม  

   

LINK  

   

เมนูหลักของบล็อก  

   
© สสอ.ปลาปาก