^Back To Top
 • 1 ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก
  ภารกิจของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก มี 4 ด้าน คือ 1.ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 2. ให้การรักษา ฟื้นฟูสุขภาพที่มีคุณภาพ ผู้รับบริการมั่นใจ 3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการระบบสุขภาพ 4.พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้เป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร สารสนเทศสุขภาพ และนวัตกรรม
 • 2 วิสัยทัศน์ ชาวปลาปากสุขภาพดี บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ๒ บริการมีคุณภาพ ๓
  เป้าประสงค์หลัก 1. สร้างเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย 2. การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ 3. ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 4. หน่วยบริการสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน 5. มีระบบการจัดการสุขภาพภายใต้การมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง บนพื้นฐานวิถีชีวิตไทยแบบพอเพียง 6. บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการและมีการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 7. มีระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 8. หน่วยงานสาธารณสุขมีการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ 9. มีการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 10. มีระบบสารสนเทศสุขภาพ มีคุณภาพ เอื้อต่อการบริการและการตัดสินใจ ทางการบริหาร
 • 3 สมรรถนะหลัก
  1. มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวางแผน ควบคุม กำกับ ประเมินผลด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2. มีการสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการจัดการระบบสุขภาพ 3. มีระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
 • 4 ค่านิยม
  Mastery : M = การเป็นนายตัวเอง Originality : O = เร่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ People Centered : P = ใส่ใจประชาชน Humility : M = อ่อนน้อมถ่อมตน
 • 5 พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
  1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ 2. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ 3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวง 5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขตพื้นที่อำเภอ 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
baner

กลุ่มงานวิชาการ

Login Form

สมาชิกออนไลน์

Copyright © 2013. สสอ.ปลาปาก Rights Reserved.