ผู้บริหาร

  

นายประกอบ  สุภาพรหม
สาธารณสุขอำเภอปลาปาก
(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)

 

นายธวัชชัย  แสงจันทร์
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอปลาปากด้านบริหาร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายทวี  ดีละ
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอปลาปากด้านยุทธศาสตร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 นางพินโย  มีโชติ
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอปลาปากด้านส่งเสริมสุขภาพ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 นางพิมพ์ญดา  สุนา
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอปลาปากด้านส่งเสริมสุขภาพ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายสุทธิพร สุพล
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอปลาปากด้านการเงิน การคลัง 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ