^Back To Top
 • 1 ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก
  ภารกิจของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก มี 4 ด้าน คือ 1.ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 2. ให้การรักษา ฟื้นฟูสุขภาพที่มีคุณภาพ ผู้รับบริการมั่นใจ 3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการระบบสุขภาพ 4.พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้เป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร สารสนเทศสุขภาพ และนวัตกรรม
 • 2 วิสัยทัศน์ ชาวปลาปากสุขภาพดี บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ๒ บริการมีคุณภาพ ๓
  เป้าประสงค์หลัก 1. สร้างเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย 2. การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ 3. ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 4. หน่วยบริการสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน 5. มีระบบการจัดการสุขภาพภายใต้การมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง บนพื้นฐานวิถีชีวิตไทยแบบพอเพียง 6. บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการและมีการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 7. มีระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 8. หน่วยงานสาธารณสุขมีการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ 9. มีการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 10. มีระบบสารสนเทศสุขภาพ มีคุณภาพ เอื้อต่อการบริการและการตัดสินใจ ทางการบริหาร
 • 3 สมรรถนะหลัก
  1. มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวางแผน ควบคุม กำกับ ประเมินผลด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2. มีการสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการจัดการระบบสุขภาพ 3. มีระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
 • 4 ค่านิยม
  Mastery : M = การเป็นนายตัวเอง Originality : O = เร่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ People Centered : P = ใส่ใจประชาชน Humility : M = อ่อนน้อมถ่อมตน
 • 5 พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
  1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ 2. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ 3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวง 5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขตพื้นที่อำเภอ 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
baner

กลุ่มงานวิชาการ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโชน์ทับซ้อน

สรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก 
จากการประชุมคณะกรรมการฯ ใน สสอ. พบว่า มีความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนดังนี้
1. การรับของขวัญหรือการรับประโยชน์ เป็นการรับของขวัญและความสะดวกสบายที่เกินความ เหมาะสม ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญ
2. การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เป็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อตนเอง มีส่วนได้ ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานต้นสังกัด โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง
3. การทำงานหลังเกษียน เป็นการท างานหลังออกจากราชการ โดยใช้ความรู้ประสบการณ์หรืออิทธิพล จากที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง หรือลาออกจากราชการเพื่อไป ท างานในหน่วยงานที่ดำเนินกิจการประเภทเดียวกัน
4. การทำงานพิเศษ เป็นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจที่แข่งขัน หรือรับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด
5. การรับรู้ข้อมูลภายใน เป็นการนำข้อมูลลับราชการไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือนำข้อมูลของทางราชการไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้อง เพื่อแสวงหาประโยชน์จาก ข้อมูลเหล่านั้น
6. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตนเป็นการนำทรัพย์สินของ หน่วยงานไปใช้ในงานส่วนตัว
7. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมืองเป็นการใช้งบสาธารณะในการ หาเสียงหรือการนำองค์การสาธารณะ

และได้กำหนดมาตรการ วางระบบในการแก้ไข ดังนี้

มาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
การจัดซื้อวัสดุ

1..จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้าง เมื่อได้รับการยืนยันจัดสรรงบประมาณ   มีการเผยแพร่แผนฯ ในเว็บไซด์หน่วยงาน   บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และเอกสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ
2..จัดทำรายงานขอความเห็นชอบ ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ทุกครั้งเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
3.จัดทำรายงานผลการพิจารณาขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง หลังจากหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ
4.แนบเอกสารแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
5.ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบ  สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2561
6.บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP กรณีงบประมาณ 5000 บาทขึ้นไป
7.การสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

การจัดทำโครงการ ฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
1.จัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา  เพื่อขออนุมัติจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยพิจารณางบประมาณตามเงื่อนไขที่สำนักงานสาธารณ๖สุขจังหวัดนครพนมกำหนด
2.จัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ  แจงรายละเอียดงบประมาณ เพื่อขออนุมัติดำเนินการจากหัวหน้าหน่วยงาน
3.กรณีมีการ จัดซื้อ/จัดจ้าง ดำเนินการตาม แนวทางการ จัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ
4.เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานตามโครงการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2555
5.มีการสรุปผลการจัดทำโครงการ ฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 

การใช้รถยนต์ราชการ 
1.จัดทำเอกสารขออนุมัติใช้รถ  ขอเบิกน้ำมัน เมื่อต้องเดินทางไปราชการ
2.การใช้รถยนต์ราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
3.ใช้รถ  เก็บรักษารถ ซ่อมบำรุงรถ  ตาม ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บ รักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรองพ.ศ.2526

การเบิกค่าตอบแทน/เบี้ยเลี้ยง  

1.จัดทำขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลา  คำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามแผนการใช้งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร 
2.ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
3.หัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบควบคุมกำกับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  เบิกจ่ายตามแผนใช้งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร 
4.เบี้ยเลี้ยงการไปราชการ ต้องมีเอกสารการขออนุมัติไปราชการ  ตรวจสอบการเบิกจ่ายตามความเป็นจริง และมีเอกสาร ต่างๆให้ครบถ้วน เช่นใบเสร็จรับเงิน ค่าที่พัก  ค่าลงทะเบียน และอื่นๆ โดยดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

Login Form

สมาชิกออนไลน์

Copyright © 2013. สสอ.ปลาปาก Rights Reserved.