กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕60 และกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑34 ตอนที่ 64 ก หน้า 12 (เล่มที่ 1๓4) วันที่ 14  มิถุนายน ๒๕60 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไว้ ดังนี้

1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
2. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวง
5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขตพื้นที่อำเภอ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  พันธกิจตามยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพอำเภอปลาปาก อำเภอปลาปาก ปี 2561-2565

1.ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
2.ให้การรักษา ฟื้นฟูสุขภาพที่มีคุณภาพ ผู้รับบริการมั่นใจ
3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการระบบสุขภาพ
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้เป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร สารสนเทศสุขภาพ และนวัตกรรม

ส่วนราชการดำเนินการภายใต้กฏหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สำคัญอะไรบ้าง (#) (ให้ระบุเฉพาะที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการหลักของส่วนราชการเท่านั้น)

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

เนื้อหา สาระสำคัญของกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับ

พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

คุ้มครองด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทุกกิจกรรม ทั้งด้านที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน

พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๕

กำหนดขั้นตอนและกระบวนการในการให้บริการ รับส่งต่อผู้ป่วยจากหน่วยงานในระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิและทุติยภูมิ ตลอดจนการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกิดขึ้นจากการให้บริการนั้น

พรบ.ยา พ.ศ. ๒๕๑๐

ควบคุมกำกับ ดูแลคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา

พรบ.อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ควบคุมกำกับ ดูแลคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร

พรบ.เครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๓๕

ควบคุมกำกับ ดูแลคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสำอาง

พรบ.เครื่องมือแพทย์  พ.ศ. ๒๕๕๑

ควบคุมกำกับ ดูแลด้านเครื่องมือแพทย์

พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒

ควบคุมกำกับ ดูแลด้านยาเสพติดให้โทษ ในความควบคุม

พรบ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘

ควบคุมกำกับ ดูแลด้านวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

พรก. ป้องกันการใช้สารระเหย  พ.ศ. ๒๕๓๓

ควบคุมกำกับ ดูแลด้านสารระเหย 

พรบ.การประกอบโรคศิลปะ 

พ.ศ. ๒๕๓๓

ควบคุมกำกับ ดูแลการขึ้นทะเบียนและการประกอบโรคศิลปะและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

พรบ.สถานพยาบาล  พ.ศ. ๒๕๔๑

ควบคุมกำกับการขึ้นทะเบียนและการประกอบสถานพยาบาล

พรบ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่  พ.ศ๒๕๓๕

ควบคุมกำกับ ดูแลการคุ้มครองสุขภาพ ผู้ไม่สูบบุหรี่

พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ   

พ.ศ. ๒๕๓๕

ควบคุมกำกับ ดูแลการจำหน่ายการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบและบุหรี่

พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. ๒๕๒๒

ควบคุมกำกับ ดูแลการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง

พรบ.คุ้มครองเด็กและสตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐

คุ้มครองเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว

พรบ.วิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ 

ควบคุมกำกับด้านการดูแลการประกอบวิชาชีพด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์

พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

พ.ศ.๒๕๕๑

ควบคุมการจำหน่าย และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑

ควบคุม กำกับการดำเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๒๓

กำหนดโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ

พรบ.การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  ภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

ระเบียบขั้นตอนทางพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง