วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพสำนักงานสาธารณสุข มาตั้งแต่ปี 2551 โดยมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาสุขภาพระดับชาติ  ระดับจังหวัด  เพื่อใช้แผนการพัฒนาสุขภาพดังกล่าวเป็นแนวทางการดำเนินงานของส่วนราชการ

วิสัยทัศน์

ชาวปลาปากสุขภาพดี [1]  บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล  บริการมีคุณภาพ

เป้าประสงค์หลัก

1. สร้างเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย

2. การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

3. ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

4. หน่วยบริการสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน

5. มีระบบการจัดการสุขภาพภายใต้การมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง บนพื้นฐานวิถีชีวิตไทยแบบพอเพียง

6. บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการและมีการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ

7. มีระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

8. หน่วยงานสาธารณสุขมีการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

9. มีการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

10. มีระบบสารสนเทศสุขภาพ มีคุณภาพ เอื้อต่อการบริการและการตัดสินใจ ทางการบริหาร

ค่านิยม

Mastery : M     = การเป็นนายตัวเอง

Originality : O   = เร่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่

People Centered  : P = ใส่ใจประชาชน

Humility : M = อ่อนน้อมถ่อมตน

วัฒนธรรมองค์กร

มุ่งมั่นทำงาน  ประสานข้อขัดแย้ง ร่วมแรงร่วมใจ   ใส่ใจบริการ

สมรรถนะหลัก

1. มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวางแผน ควบคุม กำกับ ประเมินผลด้านการแพทย์และสาธารณสุข

2. มีการสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  ในการจัดการระบบสุขภาพ

3. มีระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ