ยุทธศาสตร์ 2562

ทิศทางยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนมปี  2561-2565 ทบทวน ปี 2562

 วิสัยทัศน์: (Vision):   ชาวอำเภอปลาปากสุขภาพดี บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการมีคุณภาพ

พันธกิจ (Mission)

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

เป้าประสงค์ (Goal)

1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

 

1. สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยคุกคามทางสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

G1.ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี 

G4. ระบบส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

G5. ระบบการรักษาพยาบาลฟื้นฟูสภาพและการแพทย์แผนไทยมีประสิทธิภาพ

G6. ระบบคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพ

2. ให้การรักษา ฟื้นฟูสุขภาพที่มีคุณภาพ

ผู้รับบริการมั่นใจ

2.  บริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพ และบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

G2.หน่วยงานสาธารณสุขได้ รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน

G3.ประชาชนมีความพึงพอใจ

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการ

จัดการระบบสุขภาพ

3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพ

G8.ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็ง

G9.  ระบบงานสาธารณสุขชายแดน

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้เป็นองค์กรที่มี

ผลสัมฤทธิ์สูง มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร  สารสนเทศ-

สุขภาพและนวัตกรรม

 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้วยหลักธรรมาภิบาล

G7.ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

G10.   บุคลากรเพียงพอมีสมรรถนะและมีความสุข 

G12. มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการมีสุขภาพดี

5. พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

G11. มีการจัดการความรู้วิจัยและ นวัตกรรม

6. เพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพและเชื่อมโยงทุกระดับ

G13.ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมีมาตรฐาน