ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สสอ.ปลาปากจรรยาบรรณ
    หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนด
ขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิกนับถือกันมา 
หรือได้กำหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่และประพฤติปฏิบัติร่วมกันยอมรับว่าอะไรควรทำ 
อะไรไม่ควรทำ
 
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
   หมายถึง สิ่งที่ถือเป็นหลักสำหรับเทียบทางสภาพคุณงามความดี ทั้งที่อยู่ภายใน
จิตใจ และที่แสดงออก ที่ควรประพฤติในสังคมนั้น ได้ยอมรับนับถือกันมา
และประพฤติปฏิบัติร่วมกันยอมรับว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ
 
องค์ประกอบของจริยธรรม
- ความประพฤติ
- สะท้อนความนึกคิดและจิตสำนึก
- เกิดการกระทำดีไม่มุ่งให้เกิดผลร้าย
- สร้างผลดีแก่ตนเองและผู้อื่น
 
จริยธรรมในการทำงานของข้าราชการ
หมายถึง ระบบของพฤติกรรมที่พึงปารถนาในการทำงาน
ของข้าราชการ เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผลประโยชน์หรือโทษ 
(ผู้รับบริการ) สถานะการณ์การทำงาน / กระบวนการทำงาน (ผลงาน)
 
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนไทย
จรรยาบรรณต่อตนเอง
-เป็นผู้มีศีลธรรม และประพฤติตนเหมาะสม
-ซื่อสัตย์
-มีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเอง
 
จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
-สุจริต เสมอภาค ปราศจากอคติ
-ทำงานเต็มความสามารถ รวดเร็ว ขยัน ถูกต้อง
-ตรงต่อเวลา
-ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด
 
จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม
-ให้ความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ สุภาพอ่อนโยน
-ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือแก่บุคคลทั่วไป
-ละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่า
เกินปกติวิสัยจากผู้มาติดต่อราชการ
 
จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา - ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
-ร่วมมือ ช่วยเหลือ แนะนำและทำงานเป็นทีม
-เอาใจใส่ดูแลลูกน้อง
-สร้างความสามัคคีในการปฏิบัติงาน
-สุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์
-ละเว้นการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน
 
ขั้นตอนการสร้างจรรยาบรรณ/มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
-เริ่มต้นจากผู้บริหาร
-มีการปรึกษาหารือร่วมกัน
-เห็นชอบยอมรับเป็นกติกา
-สร้างความรู้ควา่มเข้าใจให้ทราบทั่วกัน
-ดูแลให้ยึดถือปฎิบัติ/ติดตามประเมินผล

-มีการดำเนินการเมื่อมีผู้ร้องเรียนหรือมีการละเมิด