ประเด็นเด็ด

มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ


 

มาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงาน


 

การจัดการข้อร้องเรียน


รายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน 

7.1 แผนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีที่ผ่ำนมำ



7.2 แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี



7.3 ผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี ตำมรอบระยะเวลำที่กำหนดในกรอบแนวทำง



7.4 ประกำศสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยแนวทำงปฏิบัติงำนเพื่อตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนในกำรเปิดเผยข้อมูลควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่



7.5 แบบสรุปผลกำรจัดหำพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)


 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ประจำปี 2562