ทีม สสอ.ปลาปาก  ได้ออกตรวจสอบการระบาดของโรคคอตีบซึ่งพบผู้สงสัย ในพื้นที่ตำบลโคกสูง