18-1-2561 ออกตรวจสอบการระบาดของโรคคอตีบ

ทีม สสอ.ปลาปาก  ได้ออกตรวจสอบการระบาดของโรคคอตีบซึ่งพบผู้สงสัย ในพื้นที่ตำบลโคกสูง