ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

7.1 แผนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีที่ผ่ำนมำ7.2 แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี7.3 ผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี ตำมรอบระยะเวลำที่กำหนดในกรอบแนวทำง7.4 ประกำศสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยแนวทำงปฏิบัติงำนเพื่อตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนในกำรเปิดเผยข้อมูลควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่7.5 แบบสรุปผลกำรจัดหำพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)