วันที่ 4  มกราคม 2561  เวลา  13.00 น. สสอ.ปลาปาก เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ที่ สสจ.นครพนม

ข้อมูลทั่วไปของอำเภอปลาปาก